Overzicht

Afspraken zorgverzekeraars en leveranciers

Zorgverzekeraars passen preferentiebeleid aan om risico’s leveringsproblemen medicatie te verkleinen

  • 9 februari 2024

Zorgverzekeraars passen het preferentiebeleid op punten aan om risico’s op leveringsproblemen van geneesmiddelen te verkleinen. Zorgverzekeraars en leveranciers hebben hier afspraken over gemaakt. Hiermee willen ze enkele problemen oplossen en daarmee de beschikbaarheid van medicijnen vergroten.

Beeld: iStock

De afgelopen maanden zijn de leveranciers – vertegenwoordigd door Biosimilars en Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN) en Generieke Leveranciers Nederland (GLN) – en de zorgverzekeraars – vertegenwoordigd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) – intensief met elkaar in gesprek geweest. Ze zaten in een speciale taakgroep, die onder de werkgroep Gezonde Nederlandse Geneesmiddelenmarkt (GNGM) van het ministerie van VWS valt, om samen te kijken naar maatregelen die op korte termijn een verschil kunnen maken. Zij hebben drie afspraken gemaakt.

Drie afspraken

  1. Tussentijdse prijsaanpassingen: als door bijvoorbeeld duurdere grondstoffen de prijzen die de leveranciers met de zorgverzekeraars zijn overeengekomen te laag blijken te zijn, kunnen deze tussentijds na overleg aangepast worden zodat de levering vergemakkelijkt of geborgd wordt. Zo kan een leverancier bijvoorbeeld een duurdere transportoptie inzetten (bijvoorbeeld per vliegtuig in plaats van per boot) waardoor de geneesmiddelen toch snel naar Nederland vervoerd kunnen worden. Maar belangrijker nog is dat een prijsverhoging nodig kan zijn om een product beschikbaar te houden.
  2. Spreiding inkoop: voortaan zullen er contracten met een maximale duur van twee jaar worden uitgezet. Daarbij zullen de zorgverzekeraars aanvullend om en om per jaar de tenders uitschrijven. Hierdoor krijgen leveranciers bij de meeste producten jaarlijks de kans om voorkeursgeneesmiddelen te leveren en wordt het daardoor ook aantrekkelijker om een product breder beschikbaar te houden. Als leveranciers een tijd lang niet mogen leveren aan de apotheken, stoppen ze mogelijk de levering helemaal en blijven er minder leveranciers in de markt over. Deze aanpassing gaat, vanwege de huidige contractuele verplichtingen, in per 2025.
  3. Aanpassen financieel beleid bij niet nakomen contract: als een leverancier niet het overeengekomen contract kan nakomen, brengt dit extra kosten voor de zorgverzekeraar met zich mee. Een aantal zorgverzekeraars verhaalt deze kosten op de leverancier. Zorgverzekeraars kunnen dan immers niet garant staan voor de levering van dat geneesmiddel aan hun verzekerden. Voortaan gaan leveranciers bij leveringsproblemen in gesprek met de zorgverzekeraars over de oorzaak hiervan en over het al dan niet beboeten en de hoogte van de boete. Dit helpt fabrikanten en zorgverzekeraars om gezamenlijk te komen tot een oplossing van het tekort.

Samen zoeken naar oplossingen

Zorgverzekeraars zien de aanpassingen van het preferentiebeleid als een begin. Zij willen een bredere verkenning van alle feiten en mogelijke oplossingsrichtingen rondom de geneesmiddelentekorten en gaan daarover graag in gesprek met andere partijen, zoals de apothekers.

Bron: ZN