Overzicht

Toegankelijkheid en continuïteit eerstelijnszorg waarborgen

Visie eerstelijnszorg 2030 definitief vastgesteld

  • 2 februari 2024

Op 26 januari 2024 is de Visie eerstelijnszorg 2030 ondertekend door (para)medische beroepsverenigingen in de eerste lijn en het ministerie van VWS. Het doel van de visie, die rechtstreeks voortvloeit uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), is om de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor alle mensen die hierop zijn aangewezen.

Beeld: Ministerie van VWS

Minister Conny Helder van VWS informeerde de Tweede Kamer op 30 januari 2024 met een Kamerbrief over de vastgestelde visie. Haar brief begint ze met de constatering dat de eerstelijnszorg in Nederland verreweg het grootste deel van de zorgvragen beantwoordt en van levensbelang is.

Consultatieronde

Aan de vaststelling van het visiedocument ging een uitgebreide consultatieronde vooraf bij eerstelijnspartijen en het burgerplatform. Na goedkeuring van alle partijen heeft ook het bestuurlijk overleg IZA ingestemd met de visie. Daarmee is de visie eerstelijnszorg 2030 eind januari definitief vastgesteld. Daarin hebben eerstelijnspartijen het volgende vastgelegd:
Wij, partijen van de eerstelijnszorg, nemen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit van eerstelijnszorg te waarborgen. Hierbij hebben we oog voor het behouden van de kwaliteit van de zorg. We werken krachtig samen aan het vernieuwen van de eerste lijn en versterken de organisatie ervan. Zodat de eerstelijnszorg in 2030 is gebaseerd op de principes van passende zorg, waarbij beschikbare capaciteit en middelen op de beste en meest doelmatige manier worden ingezet.

Verbinding met andere afspraken

De focus van deze visie ligt op de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Dat heeft veel raakvlakken met op andere tafels gemaakte afspraken (binnen en buiten het IZA), waaronder gegevensuitwisseling, digitalisering, verduurzaming, arbeidsmarkt en regeldruk. Deze zijn van groot belang voor de eerste lijn, maar worden op andere plekken uitgewerkt en dus niet in de vastgestelde visie. Minister Helder gaat zich ervoor inzetten dat bij de implementatie de verbanden tussen álle afspraken goed worden gelegd.

Moties

In de implementatiefase wordt rekening gehouden met uitvoering van twee moties:

  1. De motie van Tweede Kamerlid Wieke Paulusma die vraagt om te onderzoeken hoe nurse led zorg tot uiting kan komen in de eerstelijnszorg.
  2. De motie van Tweede Kamerlid Liane den Haan die de regering verzoekt erop toe te zien dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met grotere organisaties over het betrekken van kleine thuiszorgorganisaties in samenwerkingsverbanden.

Werkagenda

De komende maanden werkt demissionair minister Helder met partijen aan de werkagenda. Daarin is afgesproken om voor de zomer van 2024 een aantal scenario’s uit te werken. Daarnaast start de inrichting van een governance voor de implementatieperiode en maken partijen een begin met de uitvoering van de overige afspraken in de visie.

ZonMw-programma

Voor ondersteuning van de regio’s bij de implementatie van de visie is ZonMw gestart met het programma Versterking organisatie eerstelijnszorg. In dit programma is tot en met 2026 in totaal € 104 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de afspraken in de visie.

Alle informatie

Raadpleeg op de website van de Rijksoverheid de Kamerbrief, de bijlagen daarvan en de vastgestelde Visie eerstelijnszorg 2030. Daarnaast wordt de visie eerstelijnszorg 2030 op A4-formaat visueel uitgelegd in een infographic