Overzicht

NZa moet tarieven huisartsenzorg opnieuw berekenen

  • 15 januari 2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet tarieven huisartsenzorg 2023 en 2024 opnieuw berekenen. Dat is de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een rechtszaak die is gestart door verschillende huisartsenverenigingen. 

Beeld: iStock

Volgens de huisartsen zijn de tarieven voor de huisartsenzorg in 2023 en 2024 niet reëel en kostendekkend. De NZa heeft deze huisartsentarieven gebaseerd op onderzoek naar de kosten in 2015, met een jaarlijkse indexering. De huisartsen wijzen op de ontwikkelingen in de huisartsensector die na 2015 hebben plaatsgevonden waardoor de kosten voor met name personeel en huisvesting gestegen zijn en de tarieven dus niet meer kostendekkend zijn.

Overweging en conclusie CBb

De tarieven die de NZa vaststelt, moeten voorzien in de door zorgaanbieders redelijkerwijs te maken kosten voor het leveren van de zorg. Het CBb oordeelt dat de NZa de tarieven voor 2023 en 2024 niet meer had mogen baseren op het kostenonderzoek over het jaar 2015, maar had moeten onderzoeken of de tarieven nog kostendekkend zijn. Nu er geen herijking heeft plaatsgevonden, heeft de NZa ook niet aannemelijk gemaakt dat de tarieven voor 2023 en 2024 voldoen aan het vereiste van kostendekkendheid.

Versnelde herijking

De signalen van de huisartsen lijken erop te wijzen dat die tarieven niet meer kostendekkend zijn. In hoeverre dat het geval is, zal moeten blijken uit een door de NZa uit te voeren herijking, aldus het CBb. Die herijking moet in ieder geval betrekking hebben op de kostenposten personeel en huisvesting. Als die herijking tot de conclusie leidt dat de tarieven 2023 en 2024 niet kostendekkend zijn, kan het naar het oordeel van het CBb niet zo zijn dat dit voor risico van de huisartsen komt. Dan ligt het op de weg van de NZa om (al dan niet in samenspraak met de zorgverzekeraars) een manier te vinden waarop deze schade wordt gecompenseerd. Er zal dus een (versnelde) herijking moeten plaatsvinden, stelt het CBb.

Volledige uitspraak

Deze uitspraak is definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak. Zie de volledige uitspraak van het CBb.

Reactie NZa

De NZa geeft in haar berichtgeving aan dat ze begin 2023 is gestart met een nieuw kostprijsonderzoek om de tarieven per 2025 te herijken. De uitspraak van het CBb leidt ertoe dat ze de uitkomsten van dit onderzoek ook gaat betrekken op de tarieven van 2023 en 2024.