Overzicht

Handvatten voor zorgverleners

KNMG publiceert herziene richtlijn voor omgaan met medische gegevens

  • 14 februari 2024

De onlangs herziene KNMG-richtlijn beschrijft hoe medische gegevens, met inachtneming van het beroepsgeheim, mogen worden verzameld, opgeslagen, uitgewisseld en gebruikt. De richtlijn geeft antwoord op belangrijke vragen over bijvoorbeeld de bewaartermijn van gegevens, toestemming van patiënten en inzage van gegevens door patiënten en nabestaanden.

Beeld: Adobe Stock

De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe versie betreffen de volgende onderwerpen:

  • Digitale identificatie van patiënten en het gebruik van het burgerservicenummer.
  • Afwijken van de hoofdregel dat dossiers twintig jaar bewaard moeten blijven.
  • Het bewaren van het vernietigingsverzoek na de vernietiging van het medisch dossier.
  • Gewijzigde voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen via internet.
  • Informatieverstrekking in het kader van de Jeugdwet.
  • Medisch advies bij aanvraag studietoeslag volgens de Participatiewet.
  • Toestemming van de patiënt bij de buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaim.
  • Informatieverstrekking aan buitenlandse artsen door een verzekeringsarts.
  • Recht voor patiënten en nabestaanden op inzage en afschrift van calamiteitenrapportages.

In de richtlijn zijn de regels voor het omgaan met medische gegevens in diverse situaties uiteengezet. De richtlijn biedt handvatten voor de toepassing van het beroepsgeheim en kaders voor het uitwisselen van medische gegevens met derden. De geactualiseerde richtlijn staat op de KNMG-website.