Overzicht

Kamerbrief over extramurale farmaceutische zorg

  • 16 januari 2024

De inmiddels afgetreden minister Ernst Kuipers informeerde de Tweede Kamer afgelopen december over de laatste ontwikkelingen in de farmaceutische zorg. In zijn Kamerbrief belicht hij onderwerpen die de farmaceutische zorg raken, waaronder de bekostiging, lokale samenwerking, de geneesmiddelentekorten en medicatiebeoordelingen.

Beeld: Arenda Oomen / VWS

Optimalisering van farmaceutische zorg is van groot belang, stelt Kuipers in zijn 8 pagina tellende brief. ‘Het is cruciaal dat apothekers als medicatiespecialist goede farmaceutische zorg kunnen leveren.’ Hij wijst daarbij op de noodzaak van samenwerking op lokaal niveau. ‘Zorgverleners zoals de huisarts, apotheker en wijkverpleging moeten elkaar vinden en komen tot een structurele samenwerking voor patiënten’.

Geneesmiddelentekorten

Een tekort aan een geneesmiddel heeft grote impact. De apotheker moet op zoek naar een passend alternatief en moet daarnaast de patiënt daarin ondersteunen. Kuipers: ‘Ik vind het belangrijk dat apothekers de ruimte hebben om deze goede begeleiding te geven om de impact van tekorten te managen.’

Bekostiging

De oud-minister schrijft dat het van belang is om de veldpartijen te equiperen om betere farmaceutische zorg mogelijk te maken. Er wordt onderzocht of de huidige bekostiging van de extramurale farmaceutische zorg voldoende bijdraagt aan kwaliteit van zorg. Hij wijst erop dat sommige mogelijkheden in de bekostiging onvoldoende worden benut, zoals inzet op therapietrouw of begeleiding bij het minderen of stoppen van medicatie.

Medicijngebruik bij ouderen

Om meer beeld te krijgen bij het medicijngebruik bij ouderen heeft de bewindsman een onderzoek ingesteld. Daaruit komen signalen naar voren dat het aantal medicatiebeoordelingen daalt. Apothekers en huisartsen willen deze wel uitvoeren, maar het is tijdrovend, zonder dat er voldoende financiering tegenover staat. In het eerste kwartaal van 2024 verschijnt het complete rapport van dit onderzoek met aanbevelingen.

Opioïden en ADHD-medicatie

Ten aanzien van opioïden blijkt uit onderzoek dat apothekers en huisartsen kritischer denken over sterkwerkende opioïden. Het aantal gebruikers is gedaald. Kuipers noemt het goed om te zien dat succesvolle initiatieven worden gedeeld onder zorgverleners, zoals de best practices op Opiaten.nl. Ook is er voor zorgverleners een handreiking voor het afbouwen van opioïden.

Daarnaast wijst Kuipers op het project Gezonde Focus om het oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie onder studenten terug te dringen. Om professionals handvatten te bieden voor het signaleren en aanpakken van oneigenlijk gebruik, is de Toolbox Gezonde Focus ontwikkeld. Een bijlage van de Kamerbrief gaat in op de activiteiten van de projectgroep.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de publicatie van de Rijksoverheid met Kamerbrief en de bijlagen. Zie daarnaast de reactie van de KNMP op onderdelen van deze brief in haar berichtgeving.