Overzicht

Herziene versie KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

  • 19 december 2023

Eind november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden. In de herziene meldcode is er nu ook specifiek aandacht voor ouderenmishandeling. Deze versie vervangt de uitgave van 2018.

Foto (kleur) ouder die arm kind vastpakt

Kindermishandeling en huiselijk geweld vormen een enorme bedreiging voor de veiligheid en de gezondheid van mensen en moeten krachtig worden bestreden. Artsen kunnen daar een bijdrage aan leveren. Die verantwoordelijkheid vloeit voort uit de zorgplicht als arts, en is sinds 2013 zelfs een wettelijke verplichting.

Stappenplan

De meldcode van de KNMG – en in het bijzonder het daarin opgenomen Stappenplan – ondersteunt artsen bij het maken van de afwegingen die noodzakelijk zijn bij (een vermoeden van) kindermishandeling of huiselijk geweld. Het Stappenplan geeft de stappen weer die een arts daarbij moet doorlopen. De volgorde is niet dwingend, het gaat erom dat een arts eerst alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen vóórdat hij/zij besluit om een melding te doen.

De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is gebaseerd op de wettelijke eisen, maar bevat méér dan dat. Zo is in deze herziene meldcode een tweede stappenplan opgenomen voor het verstrekken van informatie door de arts (als informant) op verzoek van Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of de Gecertificeerde Instelling.

Ouderenmishandeling

Nieuw in de meldcode is de aandacht voor ouderenmishandeling. Eén op de twintig ouderen krijgt daarmee te maken: van financiële uitbuiting tot fysiek geweld. Hoe herken je als arts de signalen? En wat zijn je mogelijkheden bij een vermoeden van ouderenmishandeling? De KNMG heeft hier ook aandacht aan besteed in een Artsen Podcast.

Alle informatie

Bekijk de KNMG meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.