Overzicht

Consultatie visie eerstelijnszorg 2030

  • 21 december 2023

VWS en eerstelijnspartijen hebben de visie op de eerstelijnszorg 2030 uitgebracht. Deze ligt ter consultatie bij de achterbannen van de betrokken partijen. Apothekers kunnen hierop reageren via de KNMP.

Foto (kleur) apotheker advies

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat VWS samen met partijen uit de eerste lijn komt tot een visie op de eerstelijnszorg in 2030. In het IZA is ook beschreven aan welke eisen deze visie moet voldoen. De visie en de bijbehorende veranderstrategie en routekaart zijn eind november in concept afgerond.

Uitgangspunten

De demissionaire ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) stellen in de brief aan de Tweede Kamer dat de visie ambitieus is en uitgaat van vijf punten:

  1. De notie dat niet alles meer kan; keuzes zijn nodig, ook in de eerstelijnszorg.
  2. Het onderschrijven van de waarden en functies uit het RVS-advies; dit betekent onder meer dat de eerstelijnszorg verantwoordelijkheid voor een populatie draagt.
  3. Op wijkniveau moet een eerstelijnskernteam met een niet-vrijblijvende opdracht aan de slag als herkenbaar en aanspreekbaar punt in de wijk.
  4. Personele capaciteit wordt optimaal ingezet; dit vraagt onder meer een andere invulling van de poortwachtersrol en het regiebehandelaarschap.
  5. Op regioniveau organiseert de eerstelijnszorg zich sterk en gemandateerd, waardoor één aanspreekpunt ontstaat en het wijkniveau gefaciliteerd wordt.

Reageren

De visie eerstelijnszorg 2030 staat open voor consultatie. Apothekers kunnen hun reactie op de visie geven via de KNMP. Reactie van de huisartsen verloopt via de verschillende ledenraden van de LHV, die de betrokken huisartsen daarover raadplegen. Daarnaast kunnen regionale huisartsenorganisaties reageren op de visie tijdens een extra ledenvergadering van InEen.