Meteen naar de inhoud

Integraal Zorgakkoord: resultaat van intensieve onderhandelingen

Er was de afgelopen periode zeer veel aandacht voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Er is maandenlang overlegd. Betrokken partijen aarzelden: wel of niet tekenen? Er werden ledenraadplegingen gehouden, kritische kanttekeningen geplaatst, aanpassingen gedaan, spoedoverleggen gehouden en inderdaad: handtekeningen geplaatst. Met uitzondering van de LHV, die overigens wel met de minister in gesprek blijft over het IZA.

De partijen die het Zorgakkoord wel hebben ondertekend, zijn: ActiZ, De Nederlandse GGZ, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verzorgenden en Verpleegkundigen Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. Het is voor het eerst dat zoveel partijen over de hele breedte van de zorg, samen afspraken maken over de koers voor de komende jaren.

Apothekersvertenwoordiging
Aandachtige lezers zullen het opmerken: de KNMP behoort niet tot de ondertekenaars. Dat komt omdat de KNMP deelnemer was in de zogeheten ‘buitenring’ van het akkoord. En alleen partijen in de ‘binnenring’ konden (al of niet) tekenen.  Zorgpartijen in de buitenring zijn wel betrokken bij de totstandkoming van de inhoud: zij mochten gedurende de onderhandelingen input leveren op conceptteksten. 

Volgens de KNMP wordt in het IZA het belang van farmaceutische zorg gezien en biedt het kansen om de toegevoegde waarde van farmaceutische zorgverlening in toekomstig beleid te benadrukken. Alleen op een aantal thema’s (zoals ouderenzorg) wordt dat belang nog onvoldoende onderkend.

Standpunt LHV
Bij de ledenraadpleging van de LHV over het IZA kwam er een ‘nee, tenzij’ naar voren. Het intensieve contact daarna met o.a. VWS, NZa en ZN leidde niet tot een ander resultaat. In een laatste poging om LHV te overtuigen, heeft Kuipers daarop nog een brief gestuurd. Hij wijst erop dat vanaf 1 januari 2023 de maximumtarieven voor ANW-uren worden verhoogd en gedifferentieerd. Met een geschat budgettair effect tussen de €40 en €50 miljoen per jaar. Tevens vermeldt Kuipers in de brief dat in het IZA afspraken staan voor ‘meer tijd voor de patiënt’ (MTVP). Dat zal dit jaar bij de contractering 2023 door zorgverzekeraars worden aangeboden. Het streven is om MTVP per 2024 structureel onder te brengen in de bekostiging van de huisartsenzorg. Dit alles heeft de LHV niet over de streep getrokken en ze heeft dus als enige partij niet getekend. Maar zoals gezegd: Kuipers en de LHV blijven met elkaar in gesprek.

Passende zorg
Centraal in het IZA staat de keuze voor ‘passende zorg’. Ofwel: zorg die aantoonbaar werkt, op de juist plek, in overleg met de patiënt. En dat vergt een aantal fundamentele veranderingen, waaronder komen tot stevige regionale en lokale samenwerking. Ook in de spoedeisende zorg. Met de concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg. En vooral: versterking van de eerste lijn. En intensieve samenwerking tussen alle zorgprofessionals in de eerste lijn, tussen de eerste lijn met ander domeinen (sociaal domein, medisch-specialistische zorg en langdurige zorg) en met ggz. Dit betekent tegelijk minder groei in de tweedelijnszorg (medisch-specialistische zorg en ggz) en meer groei in de eerstelijnszorg (huisartsenzorg, wijkverpleging, multidisciplinaire zorg en eerstelijnsverblijf/geriatrische revalidatiezorg).

Daarnaast is er in het IZA aandacht voor preventie, waarbij gezond leven onderdeel moet gaan uitmaken van het dagelijks leven. Andere aandachtspunten zijn: een aantrekkelijk werkklimaat (o.a. door het tegengaan van de administratieve druk) en verdere inzet op digitalisering, met soepele gegevensuitwisseling en met meer digitale zorg, met als uitgangspunt ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’.

Alle informatie
Omdat alles tot stand te kunnen brengen IZA bevat een omvangrijke werkagenda voor de komende 4 jaar om die gewenste transitie naar passende zorg op gang te brengen. Dat alles is opgesteld en uitgewerkt in het 117-pagina dik ‘Integraal Zorgakkoord’. Iets sneller kennis nemen van de inhoud? In de perssamenvatting staan de hoofdpunten beknopt weergegeven. En het kan nog korter: zie de infographic.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Uitbreiding overzicht voorzetkamers

LAN heeft alle inhalatoren en voorzetkamers op één site geplaatst. Onlangs is daar de AeroChamber2go™ aan toegevoegd, een kleine voorzetkamer, bestemd voor gebruik onderweg.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens