Meteen naar de inhoud

De visie van Achmea: Centrale spil

De-visie-van-Achmea--Centrale-spil_FarmaMagazineInvesteren in de centrale rol van de apotheker als zorgverlener. Dat wil zorgverzekeraar Achmea de komende jaren realiseren. “Er ligt voor de apotheker een uitdaging om voor de patiënt meer zichtbaar te zijn als specialist in therapietietrouw, veiligheid en doelmatigheid.”

“Apothekers zijn met de huisarts en de fysiotherapeut de centrale spil in de eerste lijn”, zo stelt Roland Eising. Hij is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea. En vertelt over de visie van Achmea als het gaat om de farmacie. Dat betekent integraal samenwerken met de huisarts volgens klinische richtlijnen die de beroepsgroep zelf moet maken. Richtlijnen ontwikkelen, dat is geen taak van Achmea. Achmea is bekend om het IDEA-model. Het Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers is ontwikkeld als alternatief voor het preferentiebeleid. Het IDEA-contract met het kwaliteitsbeleid is voor Achmea slechts een begin. Farmacotherapeutische kwaliteit en doelmatigheid voor de verzekerden moeten groeien, daar gaat het om. Voorschrijvers moeten dan ook meer met apothekers het gesprek aangaan over de kwalitatief beste, veiligste en meest doelmatige therapie. Deze rol wil Achmea in 2014 en daarna verder vorm geven.

Clinical rules
Achmea heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met experimenten en projecten met apothekers. Hierdoor is een helder beeld ontstaan hoe de zorgverlenersrol het beste kan worden ingericht. Deze luidt als volgt: ‘Op basis van intelligente monitoring van het totale medicijngebruik van een patiënt samen met de voorschrijver en patiënt actie ondernemen op therapietrouw, veiligheid en doelmatigheid’. Kort gezegd: de kracht van geneesmiddelen zo goed mogelijk benutten. Deze methode maakt gebruik van clinical rules of zogenaamde Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s).
Patiënten moeten wel gestimuleerd worden om ook hun eigen rol in de farmacotherapeutische behandeling op te pakken. Eising: “Als de patiënt meer wordt betrokken bij zijn behandeling en inzicht heeft in de effecten van de therapie, zal dit leiden tot een betere behandeling. De clinical rules moeten zo ontwikkeld zijn dat de patiënt ondersteund wordt in goed gebruik van zijn geneesmiddelen en het belang van therapietrouw erkent.”

Investeren
Achmea wil de komende jaren geld investeren om met de sector deze ontwikkelingen te stimuleren. Volgens de zorgverzekeraar moet de apotheker meer voor zorg betaald worden. Iedere zorgverzekeraar is op zoek naar het werkende financieringsmodel. De eerste stappen daarin zijn gezet. In de contracten voor 2014 en 2015 is een begin gemaakt met het belonen van apotheken die kunnen aantonen met een 20-tal MFB’s aan het werk te zijn.  “We hebben de inkoop van prestaties stapsgewijs ingevoerd”, zo stelt hij. “Ik hoop dat apothekers steeds meer prestaties declareren. Dan blijkt dat er meer zorg wordt geleverd. Dat valt nu nog een beetje tegen. Komt dat door ICT-belemmeringen?”

Beleid na 2015
In mei is Achmea met relaties in de zorg de hei op geweest. Op de agenda stond het beleid na 2015. “Dat we dit overleg voeren, is al uniek. Wat wij handiger kunnen doen is nog meer de dialoog voeren. Het is een uitdaging om nog beter te communiceren. Niet dicteren wat de visie is maar samen stappen zetten. Uiteraard hebben we niet altijd hetzelfde belang, maar daarom is het in mijn ogen juist belangrijk dat we met elkaar de dialoog aangaan en snappen wat de toegevoegde waarde van elkaar is.”

 

De apotheker vraagt…
Apotheker Mieke van Hattum: De kosten van de gezondheidszorg lopen uit de hand en wij hebben als maatschappij de morele verplichting hier iets aan te doen. We hebben geconstateerd dat verschuiving van de tweede naar de eerste en nulde lijn de zorg goedkoper maakt. Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie van de burger wordt daarom gepredikt door patiëntenverenigingen en hulpverleners. De apotheker en zijn team kunnen een grote rol spelen in het versterken van de eigen regie door hulp te bieden bij kleine kwalen en zelfzorg te stimuleren. De eigen bijdrage voor genees­middelen maakt toch al dat veel geneesmiddelen uiteinde­lijk voor eigen rekening van de patiënt komen. Huisarts­bezoek valt echter buiten het eigen risico en zorgt ervoor dat er geen drempel is om voor een snotneus naar de huisarts te gaan. Hoe ziet Achmea de rol van de apotheker versus de rol van de huisarts in de kostenbesparing van de eerstelijns zorg? En hoe kan Achmea stimuleren dat patiënten zelf hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om kleine kwalen of kwalen met een lage ziektelast?

Achmea antwoordt
Zorginkoop Farmacie Extramuraal Achmea Ronald Eising: Dat er (doordat deze buiten ER valt) geen drempels zijn bij de huisarts klopt op zich wel, maar daar staat tegenover dat de huisarts een onmisbare poortwachtersrol heeft en bijna alle klachten van patiënten kan afhandelen zodat deze niet in de (duurdere) tweede lijn terecht komen. Die rol is volgens ons cruciaal om de zorgkosten te beheersen en past ook uitermate goed binnen de visie zoals Achmea die heeft met betrekking tot de eerstelijnszorg. Wat betreft het stimuleren van bewustzijn: dat doet Achmea bij de huisarts door deze inzicht te geven in zijn of haar handelen. Een heel mooi voorbeeld in deze is het gebruik van de Achmea Praktijk Status. Met deze Achmea Praktijk Status gaan wij met de huisarts het gesprek aan door gebruik te maken van spiegelinformatie. Dat betekent dus niet het opleggen van beperkingen, maar juist het in gesprek gaan met de huisarts om hem of haar op deze manier inzicht te geven in het eigen handelen. De huisarts kan zo de ruimte zien om op eigen inzicht verbeteringen te bewerkstelligen. Uiteraard leggen wij als zorgverzekeraar geen beperkingen op aan klanten. Dat neemt niet weg dat wij ook bij klanten het belang van bewustwording inzien. Daarom ging de laatste reclamecampagne van Zilveren Kruis bijvoorbeeld ook echt over het thema ‘zorgkosten’. Ook biedt Zilveren Kruis via de mijn-omgeving op de website klanten inzicht in wat de zorg kost.

Wilt u reageren? Ga naar www.farmamagazine.nl en laat een reactie achter bij dit artikel.

Tekst Niels van Haarlem

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens