Meteen naar de inhoud

Ambitieus plan van minister Kuipers voor aanpak acute zorg

Gezondheidsproblemen houden zich niet aan kantoortijden. Acute zorg vormt een essentieel onderdeel van goede gezondheidszorg. En juist die spoedzorg staat sterk onder druk. Enerzijds vanwege de toenemende vraag en anderzijds door schaarste aan personeel. Er moet dus iets veranderen. Wat en op welke wijze staat in de pas verschenen beleidsagenda over toekomstbestendige acute zorg.

Minister Ernst Kuipers van VWS heeft deze beleidsagenda voor toekomstbestendige zorg recent naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het document van 60 pagina’s is ambitieus en opvallend concreet. Hij stelt dat acute zorg integraal moet worden bezien en in samenhang moet worden geleverd. Want alle vormen van zorg zijn soms acuut nodig: huisartsenzorg, ambulancezorg, medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, verloskunde, farmaceutische zorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, verpleeghuiszorg, hulpmiddelenzorg en thuiszorg. Hij verwijst naar de lessen tijdens de coronapandemie, waarin duidelijk is gebleken hoe belangrijk geïntensiveerde samenwerking tussen partijen is.

Uitgangspunten
Kuipers noemt de volgende uitgangspunten die centraal dienen te staan bij het beleid voor de acute zorg:

  • Acute zorg vergt samenwerking in de keten
  • Acute zorg moet van goede kwaliteit zijn
  • De schaarste aan personeel stelt eisen aan de inrichting van de acute zorg
  • Data vormen de basis voor de kwaliteit en de inrichting van de acute zorg
  • Zorgcoördinatie is nodig voor de juiste acute zorg op de juiste plek
  • Spreiding en differentiatie draagt bij aan kwaliteit en toegankelijkheid
  • Acute zorg moet doelmatig ingericht zijn

Kwaliteit
Kuipers stelt dat door drukte niet op de kwaliteit mag worden ingeboet. Daarbij schrijft hij dat het niet haalbaar en ook niet nodig is om alle vormen van acute zorg op elke plek in Nederland te verlenen. “Het geeft mogelijk een veilig gevoel als er een huisartsenpost of SEH om de hoek zit, maar dat is schijnveiligheid als er niet voldoende bekwame zorgmedewerkers zijn. Het gaat om het vinden van een goede balans tussen zorgvraag, beschikbaarheid van voldoende zorgmedewerkers met voldoende ervaring, een juiste plek met juiste faciliteiten en het borgen van kwaliteitsnormen, inclusief tijdigheid van zorg voor specifieke tijdkritische aandoeningen. Dit vraagt om heldere kwaliteitsnormen, inclusief naleving en handhaving.” Kuipers beseft dat balans is niet overal even makkelijk is. Hij geeft aan dat de 45-minutennorm op termijn wordt afgeschaft. In plaats daarvan worden (medisch onderbouwde) kwaliteitsnormen ontwikkeld voor tijdkritische aandoeningen. In zijn brief gaat hij daar uitgebreid op in. Overigens is hij nu niet van plan om de 30-minutennorm voor huisartsenposten of de 60-minutennorm voor beoordelingslocaties voor acute psychiatrische zorg aan te passen.

Zorgcoördinatie
Zorgcoördinatie is een combinatie van het integraal beoordelen van de urgentie van de zorgvraag en het zo snel als nodig en mogelijk is toeleiden van de patiënt naar de juiste zorg op de juiste plek, zodat patiënten met een spoedzorgvraag snel en op de juiste plek worden geholpen. Dat vereist beter zicht en sturing op capaciteit in de regio. Met zorgcoördinatie is het mogelijk om, indien nodig, patiënten te spreiden. Daarbij is inzicht in beschikbare capaciteit binnen de gehele zorgketen niet alleen bij de eerste triage van belang, maar juist ook voor de in-, door- en uitstroom van patiënten. Het streven is dat er in het derde kwartaal van 2023 een landsdekkende zorgcoördinatie bestaat, met dus regionaal en landelijk inzicht in de zorgcapaciteit.

Samenwerking
Samenwerking tussen partijen in de keten is nodig, maar elke regio heeft eigen specifieke opgaven en uitdagingen. Daarom heeft Kuipers in het IZA met partijen afgesproken dat elke ROAZ-regio op basis van een inventarisatie van de huidige situatie een ROAZ-plan opstelt over het toekomstbestendig organiseren van de acute zorg in de regio. Daarin moeten afspraken staan over zorgcoördinatie, kwaliteitsnormen, differentiatie, concentratie en spreiding en gezamenlijke voorzieningen in de keten (zoals een spoedplein/integrale spoedpost).

Randvoorwaarden
Daarnaast noemt Kuipers enkele belangrijke randvoorwaarden waar hij zich voor zal inzetten: regelgeving en subsidie voor verbeteren van gegevensuitwisseling, mogelijke aanpassing van kaders voor de bekostiging en inkoop van acute zorg. Ook gaat hij verkennen wat de overheid kan om, als dat nodig is, de samenwerking in de acute zorg te versnellen. Ook deze punten licht hij in zijn beleidsagenda toe.

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens