Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden abonnementen

Algemene voorwaarden ten behoeve van abonnementhouders van:

BPM Medica B.V.
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel in Amsterdam: 34356648

Voor het mediamerk: FarmaMagazine

1. Toepasselijkheid

1.1 Uitgeverij BPM Medica B.V. (hierna: “BPM”) publiceert medische vakinformatie door middel van magazines en online platforms. BPM geeft 10 keer per jaar een magazine uit genaamd FarmaMagazine. Het magazine is bedoeld voor huisartsen en apothekers (hierna: “beroepsgroep”). Daarnaast is er sprake van een online platform voor dezelfde beroepsgroep met dezelfde thema’s. Dit online platform bestaat uit nieuwsberichten, redactionele berichten, partnernieuws, advertentiebanners, medische nascholingen in de vorm van e-learnings, FTO-materialen, een medische kennisdatabase en overige medische informatie.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de klant en BPM voor zover die betrekking heeft op abonnementen op FarmaMagazine. De voorwaarden worden ter hand gesteld bij het sluiten van een abonnement en kunnen op verzoek van de klant tevens kosteloos worden toegezonden. Eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

1.3 Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn, behoudens het bepaalde in artikel 1.4, slechts van toepassing indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Wanneer een afwijking als bedoeld in de eerste zin van dit artikel is overeengekomen, geldt deze afwijking, behoudens artikel 1.4, slechts voor de betreffende overeenkomst of bestelling.

1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van BPM aan de klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na deze mededeling zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe tussen partijen te sluiten abonnementsovereenkomsten en op alle tussen partijen geldende en nog lopende abonnementsovereenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 De aanvaarding van een opdracht en/of abonnement door BPM geschiedt schriftelijk of doordat BPM met de uitvoering van een abonnement aanvangt. Door de klant aan BPM verstrekte opdrachten en abonnementen zijn onherroepelijk in die zin, dat een overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door BPM.

2.2 BPM heeft het recht een overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een opdracht als bedoeld in artikel 2.1 is BPM gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. BPM is tevens gerechtigd om op ieder moment zonder opgave van reden de uitgave van tijdschrifttitels te staken en/of het abonnement te beëindigen. Zij is jegens de klant in al deze gevallen niet tot meer gehouden dan restitutie van het door de klant vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.3 Wijzigingen in een abonnement moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan BPM worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door BPM uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Uitvoering van overeenkomsten

3.1 In beginsel streeft BPM ernaar om ieder jaar 10 nummers van FarmaMagazine uit te geven. Het kan echter voorkomen dat tijdens het productieproces blijkt dat het uitgeven van 10 exemplaren niet mogelijk is, waardoor er in dat betreffende jaar minder nummers uitgegeven worden. Het aantal is dus slechts bij benadering vastgesteld. Het eventueel ontbreken van jaarlijkse nummers kan om die reden geen gevolgen hebben voor de verschuldigde abonnementsgelden.

3.2 BPM is in de uitvoering van haar werkzaamheden gehouden de Gedragscode Geneesmiddelenreclame na te leven. De klant verklaart, met het sluiten van het abonnement, een beroepsbeoefenaar te zijn die behoort tot de eerdergenoemde beroepsgroep en die gerechtigd is kennis te nemen van de informatie zoals vermeld in het tijdschrift. Indien de klant niet onder deze groep valt is zij gehouden dit schriftelijk aan BPM kenbaar te maken, zodat BPM aan de hand van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame zal kunnen afwegen of er hierdoor een reden bestaat om artikel 2.2 in te roepen.

3.3 De klant garandeert jegens BPM dat zij de verplichting zoals genoemde onder artikel 3.2 naar behoren na zal komen en vrijwaart BPM van enige vordering van enige partij ter zake.

3.4 BPM is geenszins verantwoordelijk voor de medische inhoud van het magazine of het online platform. Eventuele fouten of onvolledigheden kunnen niet aan haar worden tegengeworpen. Het is te allen tijde aan de beroepsgroep om de inhoud van de artikelen te toetsen aan verdere kennis.

4. Duur en opzegging van het abonnement

4.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging conform artikel 4.2 en 4.3 – automatisch voortgezet voor onbepaalde tijd. In dat geval kan de klant het abonnement te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

4.2 Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

4.3 Opzegging van een abonnement door de klant dient schriftelijk (waaronder per e-mail) te geschieden.

5. Betaling en facturering

5.1 Abonnementsprijzen en andere mededelingen ten aanzien van de voorwaarden waaronder een klant een abonnement verkrijgt zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

5.2 Betalingen moeten door de klant worden gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum op een door BPM aan te wijzen rekening en zullen geschieden zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening. Facturen kunnen per e-mail worden verzonden vanaf de dag dat de klant een abonnement aangaat of vanaf de dag waarop BPM met de uitvoering van de overeenkomst begint.

5.3 Alle prijzen van BPM zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. Eventuele veranderingen van factoren die invloed kunnen hebben op de prijs van BPM, kunnen door BPM worden doorberekend aan de klant.

5.4 Bij niet tijdige betaling door de klant, al of niet door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, is BPM gerechtigd direct herinneringskosten in rekening te brengen.

5.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van BPM op de klant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Indien de klant enige betalingstermijn overschrijdt, is BPM gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, aan de klant een vertragingsrente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente.

5.7 Daarnaast is BPM gerechtigd om, indien zij de klant heeft gewezen op de te late betaling en hem een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn alle door haar gemaakte incassokosten voor rekening van de klant te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de klant aan BPM verschuldigde, tenzij zij kan aantonen dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, in welk geval de klant de werkelijk gemaakte kosten is verschuldigd aan BPM.

5.8 BPM is steeds gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de klant te verlangen dat deze het verschuldigde vooruitbetaalt of deugdelijke zekerheid stelt.

5.7 Door BPM verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, BPM het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

5.8 Ongeacht een andersluidende verklaring worden betalingen door de klant geacht te zijn gedaan op schulden in de volgorde: rente, incassokosten, verschuldigde hoofdsommen (de oudere voor de jongere), onverminderd artikel 6.2.

5.9 BPM behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Binnen de eerste 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn prijsverhogingen enkel toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende abonnement, heeft de klant het recht het abonnement schriftelijk of per e-mail te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

6. Levering en risico

6.1 FarmaMagazine wordt door BPM geleverd door deze via haar logistieke dienstverlener te zenden aan het door de klant aan BPM opgegeven adres.

6.2 BPM betracht bij het selecteren van door haar ingeschakelde postbezorgingsbedrijven de nodige zorg en spant zich in om het ertoe te leiden dat tijdschriften juist en tijdig worden bezorgd, maar is ter zake jegens de klant niet aansprakelijk.

6.3 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dient de klant een adreswijziging uiterlijk 3 weken vóór de verhuisdatum schriftelijk of per e-mail aan BPM door te geven, bij gebreke waarvan BPM niet aansprakelijk is voor het niet (tijdig) bezorgen van tijdschriften en de klant ter zake jegens BPM geen recht op restitutie heeft.

6.4 De klant kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door BPM aan hem is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij BPM niet binnen 14 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Ook klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na de dag van ontvangst hiervan schriftelijk bij BPM worden ingediend. Na verloop van de bovengenoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de klant zijn rechten ter zake verwerkt.

7. Intellectuele eigendom

7.1 De klant ontvangt met betrekking tot door BPM geleverde tijdschriften bepaalde gebruiksrechten die hem in staat stellen van de dienst of het goed gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, ter zake van of met betrekking tot de door BPM geleverde diensten en zaken komen uitsluitend toe aan BPM of aan derden van wie BPM die rechten in licentie heeft verkregen.

7.2 Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van rechten als bedoeld in artikel 7.1. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten en overtreding van het verleende gebruiksrecht onthouden op straffe van verbeurte van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en € 5.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de BPM overigens toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en schadevergoeding.

7.3 Het is de klant niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde zaken voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel 7.1 of aanduiding van merken of (handels)namen van BPM of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

8. Aansprakelijkheid, verval en overmacht

8.1 BPM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de medische inhoud of de toepassing van artikelen, nieuwsberichten, redactionele berichten, partnernieuws, advertentiebanners, medische nascholingen in de vorm van e-learnings, FTO-materialen, een medische kennisdatabase en overige medische informatie zoals opgenomen in de door haar geleverde tijdschriften en het online platform. Uiteraard zal zij haar inhoud te allen tijde toetsen aan de Gedragscode Geneesmiddelen reclame en werkt zij enkel met professionals voor het schrijven van de artikelen. Nu zij er echter tevens vanuit mag gaan dat elke klant binnen de beroepsgroep volledig op de hoogte is van het gebruik van de medische producten en hier tevens zelf verder onderzoek naar zal doen, kan BPM op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor eventuele misverstanden in de toepassing van de inhoud van de in het magazine opgenomen artikelen.

8.2 Eventuele andere aansprakelijkheden van BPM zijn steeds beperkt tot maximaal het betreffende factuurbedrag.

8.3 Alle vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van de klant jegens BPM uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door BPM, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en bevoegdheden.

8.4 Indien BPM door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één (1) maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding. BPM zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

8.5 Onder overmacht van BPM wordt verstaan elke van de wil van BPM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BPM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend wanprestaties door een toeleverancier, auteur, distributeur of andere derde. Betalingsonmacht geldt tussen partijen niet als overmacht.

9. Beëindiging van overeenkomsten

9.1 Mocht de klant om welke reden dan ook besluiten een lopende met BPM voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst te beëindigen, dan dient beëindiging te geschieden door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.

9.2 BPM is gerechtigd iedere overeenkomst met de klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, onverminderd de overige rechten van BPM.

9.3 Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst met BPM voortvloeit, dan is de klant in verzuim en is BPM gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
(a) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
(b) de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de andere rechten van BPM en zonder dat BPM tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.4 Indien BPM gebruik maakt van haar bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 9.2 is BPM bevoegd een eventueel aan de klant te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor al verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

9.5 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging, liquidatie van de klant of indien de klant weet dat één van deze situaties zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, is de klant verplicht BPM hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In dat geval zijn alle vorderingen van BPM op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar en zullen van rechtswege alle overeenkomsten met de klant zijn ontbonden, tenzij BPM de klant mededeelt nakoming van een deel van de betreffende overeenkomst(en) te wensen, in welk geval BPM zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, een en ander onverminderd de andere rechten en zonder dat BPM tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.6 In alle gevallen waarin de relatie tussen de klant en BPM eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de rechtsverhouding noodzakelijk is.

10. Privacy

10.1 BPM is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen BPM en de klant, haar administratie bij te houden en om haar klanten – tenzij deze schriftelijk hebben aangegeven daar geen behoefte aan te hebben – aanbiedingen te kunnen doen.

10.2 Verwerking van persoonsgegevens door BPM in het kader van de activiteiten zoals in 10.1 beschreven, vindt plaats conform toepasselijke weten regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

10.3 BPM verwerkt deze informatie slechts voor eigen gebruik en zijn daardoor enkel toegankelijk voor het personeel van BPM. Persoonsgegevens worden hierbij niet aan derden doorgegeven.

10.4 Voor de specifieke bepalingen rondom het verwerken van de persoonsgegevens verwijst BPM naar de (meest recente) privacyverklaring die te vinden is op haar website: bpmmedica.nl/privacy-statement

11. Klachtenregeling

11.1 BPM beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BPM.

11.3 Bij BPM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BPM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost staat het beide partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de op grond van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter.

12. Slotbepalingen

12.1 Indien en voor zover op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingendrechtelijke bepaling, het onredelijk bezwarende karakter van deze algemene voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel een beroep kan worden gedaan.

12.2 Het is BPM toegestaan de in enige overeenkomst met de klant omschreven rechten en verplichtingen aan één of meer van haar groepsmaatschappijen over te dragen, waartoe de klant reeds nu voor alsdan haar medewerking verleent. De klant kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met BPM niet dan na schriftelijke toestemming van BPM aan derden overdragen.

12.3 De gehele rechtsrelatie tussen BPM en de klant, inclusief deze algemene voorwaarden, alle door BPM gesloten overeenkomsten en alle bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

12.4 Alle geschillen tussen BPM en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank in Amsterdam.

Sluit u aan bij uw collega-huisartsen en -apothekers die onze nieuwsbrief over farmacotherapeutische ontwikkelingen in de eerste lijn ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens

Mis nooit meer het belangrijkste eerstelijns nieuws!

Elke twee weken in 10 minuten op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de eerstelijns zorg.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens